Katajanmäen tuulivoimapuiston YVA arviointilausunnosta keskeisiä poimintoja

Järjestäytymiskokouksessa päätettiin laatia lausunto Katajanmäen tuulivoimapuiston YVA arvioinnista ELY-keskuksen pyytämään päivämäärään mennessä (21.5).  Alla keskeisimpiä poimintoja 3 sivuisesta lausunnosta:

  • Eteläisen Kajaanin maaseutu- asumiseen yhdistetään vahvasti luonto ja ekologinen elämäntapa. Maaseudun rauhaa arvostetaan asuinympäristönä. Oma auto, sähköiset asiointi mahdollisuudet ja toimivat alueelliset palvelut mahdollistavat maalla-asumisen. Viime vuosina Etelä-Kajaanin väestön ikärakenne on kehittynyt myönteisesti, sillä lasten, nuorten ja työikäisten osuus on kasvanut. Tälle kehitykselle toivomme jatkumoa, jotta kylät pysyvät asuttuina.
  • Suomen ilmastopolitiikan tavoitteet koetaan tärkeinä pienissä maaseutukylissä, kuten eteläisessä Kajaanissa. Kyläyhdistyksenä tiedostamme suunnitteilla olevien tuulivoimapuistohankkeiden merkityksen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvalla energialla. Puhtaamman energian lisäksi myönteistä on, että hanke tuo toteutuessaan mm paikkakunnalle lisää tarpeellisia verotuloja ja vaikuttaa alueen työllisyyteen ja yritystoimintaan.
  • Tutkittua ja kokemuksista kerättyä tietoa saadaan tuulivoimapuistojen vaikutuksista koko ajan lisää, jota on tärkeä hyödyntää uusia hankkeita suunniteltaessa. Hyvä tiedottaminen hankkeesta on tärkeää. On erittäin hyvä, että maanomistajille ja hankealueen läheisyydessä asuville asukkaille ja yhteisöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja kertoa mielipiteensä jo suunnitteluvaiheessa.
  • Alueella asuvien asukkaiden ja maanomistajien kannanotoilla, lausunnoilla ja mielipiteillä on toivottavasti myös vaikutusta lopulliseen tuulivoimaloiden sijoitteluun ja lukumäärään.
  • Myös toinen alueen läheisyyteen suunnitteilla oleva tuulivoimapuistohanke tulee ottaa huomioon arviointisuunnitelmassa esitettyä paremmin. Tuulipuistojen yhteisvaikutusten selvittelyn tulee olla perusteellista, jos esitettyjen suunnitelmien mukaan 112-123 myllyä rakennetaan alueelle.
  • Suunnitelmissa olevista myllyistä osa tulee mielestämme liian lähelle asutusta ja on erittäin tärkeää, että jonkinlaiset vähimmäisetäisyydet (5-10 km)toteutuvat vakituiseen asutukseen nähden.
  • Haluamme ilmaista huolemme niiden asukkaiden puolesta, jotka asuvat 2-6 km:n säteellä lähimmistä tuulivoimaloista. Vaikka konkreettista ja tieteellisesti todistettua näyttöä ei olisikaan tuulivoimaloiden haitoista ihmisen terveydelle, on kuitenkin mahdollista, että jotkin ihmiset kokevat niistä haittaa ja tämä kokemuskin on otettava todesta. Mitä ohjelmassa on suunniteltu näiden henkilöiden varalle? Haluamme tämän otettavan huomioon.
  • Asuinviihtyvyys voi myös huonontua paljon alueilla, jotka tulevat alle 2 km päähän voimaloista. Miten ne ihmiset huomioidaan hankkeessa, jotka eivät voi viihtyvyyden takia asua enää tulevan voimala-alueen läheisyydessä. Pitääkö heidän vain muuttaa pois omin kustannuksin, vai voivatko he saada jotain kompensaatiota tai haittakorvausta?  Alenevatko asuntojen arvot alueella entisestään?
  • Olemme huolissamme liikenteen lisääntymisestä kyläteillä, viitostiellä ja Kajaani- Kokkola tiellä rakentamisen aikana. Liikennettä on kuitenkin runsaasti ja turvallisuus teillä tulisi huomioida liikenteen lisääntyvän kuormituksen takia sujuvan liikenteen ja onnettomuuksien välttämiseksi hyvin etukäteen.

Kylätoimikunta kaudelle 2021-2022

Vuosikokous pidettiin 25.4 Zoom -verkkokokousohjelmalla. Kokoukseen osallistui 13 kyläläistä. Puheenjohtajana jatkaa Sinikka Laatikainen. Toimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi valittiin 8 henkilöä: Voitto Heikkinen, Esko Kauppinen, Arja Kettunen, Ulla Lintula, Elina Rönkkö, Pirjo Tolonen, Riitta Tolonen(uusi) ja Mirja Väisänen. Lisäksi valittiin 7 yleisvarajäsentä: Titta Eskelinen, Maire Heikkinen, Harri Laatikainen, Pekka Leikkainen, Juha Romppainen, Raija Romppainen ja Lauri Tolonen(uusi). Toiminnantarkastajana jatkaa vuoden 2020 kokouksessa valittu Päivi Elfving ja varatoiminnantarkastajana jatkaa Marjut Kinnunen. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen sähköpostiin tulleesta Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytämästä lausunnosta koskien Fortum Power and Heat Oy:n Kajaanin Katajamäen tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa.

Uusi toimikunta piti järjestäytymiskokouksen 10.5 Toimitupa Murtsikassa. Sihteerinä jatkaa Mirja Väisänen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Elina Rönkkö (uusi) ja taloudenhoitajaksi valittiin Ulla Lintula(uusi). 

Taloisännäksi Toimitupa Murtsikkaan (Murtomäentie 1003 b) valittiin Harri Laatikainen ja hänelle varajäseneksi Esko Kauppinen. Talotoimikuntaan valittiin: Voitto Heikkinen, Arja Kettunen, Pekka Leikkainen, Juha Romppainen, Elina Rönkkö ja  Lauri Tolonen.